Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Dokumenty

Povinností zákonného zástupce je přečíst si a respektovat Školní řád - viz níže "Soubory ke stažení".

 Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, Plzeň – Litice, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro dětí mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění školního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Platební pokyny pro rodiče dětí - školní rok 2019/20

6.Identifikační číslo školy (IČ)70941157
7.Identifikační číslo školy (DIČ)CZ70941157 Škola není plátcem DPH
8.DokumentyRozpočet
Zřizovací listina - viz bod 2
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníViz bod 4
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12.FormulářeLze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ - viz bod 13
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu - viz bod 11
13.Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) 
Žádost o přijetí do MŠ (2019)
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2019, Výroční zpráva 2018

Design by SITMP