Litice Třída čmeláčků Třída včeliček Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

O naší školce

 

Vize naší mateřské školy:

"Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou děti prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

 Zaměříme se na lidové tradice a rozvoj estetické a hudební výchovy. Ve výchovně vzdělávací práci preferujeme sociální kulturní oblast.

Poslání mateřské školy je:

·  vést dítě ke zdravému životnímu stylu

·  přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte

·  učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii

·  budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte

·  aby děti uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor

·  připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení

 Nadstandartní aktivity MŠ:

- naše MŠ má tělocvičnu, která je vybavena nadstandardními tělocvičnými prvky a průběžně podle možností dovybavována novým nářadím a pomůckami pro aktivity dětí

- děti se samy podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou zpřístupněné a mohou je zhlédnout i rodiče

- zapojili jsme se do projektu Techmanie s názvem ,,TECHMANIA – NOVA DIMENZE“, týkající se polytechnického vzdělávání pro děti předšk. věku a získaly tak kufříky vybavené polytechnickými pomůckami

- pro předškoláky nabízíme nadstandartní aktivity - hra na zobcovou flétnu, angličtinu hrou, jógu pro děti, primární logopedii

- spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, svíčkárnou Rodas, s garantem projektu ,,Lví očko"(bezplatné testování zraku u dětí), s místními hasiči (besedy s ukázkou zásahu hasičů),s městskou policií (tematické besedy pro děti), s místní knihovnou, s 26. ZŠ v Liticích, se ZUŠ Terezie Brzkové, s ekoncetrem Tymián, se ZOO, kde sponzorujeme Kamzíka bělohlavého, kdy nás navštěvuje se zvířátkem pan Vobruba, využíváme ke sportovním aktivitám hřiště nejen místních házenkářů, ale i pozemního hokeje

Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily.

 

 

 zaměstnanci:

ředitelka: Bc. Iveta Bohmannová

zástupce ředitelky: Marie Šteklová

učitelky: Mgr. Zdeňka Horňáková

               Edita Stockelmayerová

               Bc. Zuzana Sekyrková

               Ivana Hrušková

               Eva Zemanová

               Marie Girgová

asistent pedag.:  Hana Divišová

školnice: Dana Vojtová

vedoucí ŠJ: Věra Fronková

kuchařka: Jana Kubátová

                  Miluše Nižňanská

uklízečka: Pavla Bechynská

Kontakty

ředitelka: Bc. Iveta Bohmannová

56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
Plzeň – Litice
telefon: 377 828 889, 724 130 835 

bohmannovaiv@ms56.plzen-edu.cz                                                                                                                                                                                                                                                                 

omlouvání dětí: 724 396 329, třída Broučků: 724 396 330 (můžete i SMS)

kontakt na vedoucí ŠJ: 724 396 329

číslo účtu: 58231311//0100 

Nástěnka

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

23. 1. Návštěva ZŠ

Podrobnosti naleznete v sekci AKCE.

Oficiální informační server města Plzně
.
.