Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída soviček Třída broučků
 

Informace pro rodiče předškoláků

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2023 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání povinné!!!

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
-          4 souvislé hodiny denně a to od 8.00 do 12.00 hodin (samozřejmě může pobývat ve škole i déle, ale uvedené hodiny jsou dané školním řádem, které musí dodržovat)
-          povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.
-          s povinností předškolního vzdělávání souvisí i omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 4 školského zákona) - doložení důvodů nepřítomnosti dítěte např. emailem, SMS, telefonicky. Zákonný zástupce je povinen oznámit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne nepřítomnosti dítěte.
Řešení neomluvené absence dítěte – pokud zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, je povinností ředitelky školy vše nahlásit lze uložit pokutu až do 5 000 Kč
 
Design by SITMP